Disclaimer

Privacy en informatieveiligheidsbeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens (bekend als de ‘Privacywet’), verschaffen wij u de volgende informatie.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de vzw Provincialaat Broeders van Liefde, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent (België), Stropstraat 119, Ondernemingsnummer 0406.633.304, in haar hoedanigheid van Verantwoordelijke van de verwerking.  Deze verwerking valt onder een aangifte bij de CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke Levenssfeer, ook gekend als ‘Privacycommissie’) voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Human Ressources/personeelsbeleid.  Het aangiftenummer is NNNNNN.

De praktische inname van uw gegevens, incl. de eventueel door u bezorgde electronische bijlagen, en het tijdelijke opslaan ervan alvorens de gegevens worden verwerkt, gebeurt via de diensten van de firma WIJS N.V., die voor wat het hostingluik betreft een beroep doet op de firma Openminds waarmee zij een SLA (Service Level Agreement) heeft.  Deze firma's worden evenzeer geacht de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen teneinde verwerking, transmissie en bewaring van uw persoonsgegevens op een beveiligde manier te verzekeren.
De verwerking van uw gegevens gebeurt om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons ingeschreven bent (bv. om via e-mail op de hoogte te worden gehouden van nieuwe vacatures). 
Naast de informatie in verband met de jobaanbieding(en) waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere aanbiedingen en diensten van de Organisatie Broeders van Liefde die u kunnen interesseren, evenals voor informatie over het bredere job- en vormingsaanbod. U kunt er evenwel voor kiezen dat wij dit niet zouden doen.
Overeenkomstig het bovenstaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van de Organisatie Broeders van Liefde vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal de Organisatie Broeders van Liefde geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht én u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist wordt door de wet.
We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op verdere contactname van onze kant uit. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van een e-mail met betrekking tot uw vraag hiervoor naar het mailadres privacy@fracarita.org of per post naar de Organisatie Broeders van Liefde, Centrale Informatieveiligheidsconsulent, Stropstraat 119, 9000 Gent (a.u.b. met vermelding van 'Jobsite Broeders van Liefde' in het onderwerp van uw mailbericht of brief).

Deze website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door de vzw Provincialaat Broeders van Liefde. U dient zich ervan bewust te zijn dat de organisatie Broeders van Liefde niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid en de privacypraktijken op dergelijke websites en dat het hier op deze webpagina vermelde privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op deze website verzameld worden.

Cookies en action tags 

Deze website verzamelt ook passief niet persoonlijk identificeerbare informatie middels het gebruik van "cookies" en "action tags".
"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst teneinde uw webbrowser te identificeren, evenals de activiteiten van uw computer op deze website en andere websites. Cookies kunnen worden gebruikt om toe te laten statistisch na te gaan hoe u deze website gebruikt, teneinde ons online aanbod te verbeteren, of om de populariteit van een bepaalde inhoud te bepalen. Hoewel veel browsers standaard op het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser zodanig instellen dat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies geheel te weigeren. De meeste browsers verstrekken informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren in de "Help" sectie van de werkbalk. U hoeft geen cookies te aanvaarden om toegang te hebben tot onze website, maar het weigeren ervan kan eventueel leiden tot een minder goede werking van bepaalde aanbiedingen, kenmerken of mogelijkheden van onze Website en kan u een mogelijks een bepaald verlies van gebruiksgemak ondervinden.
"Action tags," ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u en elk deel van deze website, inbegrepen informatie of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten. We kunnen van tijd tot tijd beroep doen op verschillende derden teneinde het gebruik van onze Website na te gaan middels action tags op deze website.  Er wordt over gewaakt dat dit niet gebeurt in strijd met uw privacy.
Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle informatie verzamelen voor de verbetering van deze website en om de doeltreffendheid van onze informatiedeling te meten.
Ten slotte wordt opgemerkt dat derden ook hun eigen cookies of action tags kunnen gebruiken wanneer u op hun link of andere snelkoppeling naar hun website of dienst klikt, op of vanuit deze website. Dit Privacybeleid regelt het gebruik van cookies of action tags op dergelijke derde websites niet, noch het gebruik ervan door aanbieders van advertenties van derden.

Veiligheid van het transport van de door u verstuurde gegevens

Om een veilige online verwerking en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, maakt deze website gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Een veilige verbinding wordt dan zichtbaar gemaakt door de afbeelding van een gesloten slotje in de linker benedenhoek (Netscape) of de rechter benedenhoek (Internet Explorer) van uw browservenster. Voor verdere informatie raadpleegt u best de veiligheidsspecificaties van uw webbrowser. Als uw browser uitgerust is met SSL (bv. Netscape 2.0 en hoger of Internet Explorer 3.0 en hoger), zal uw transactie automatisch beveiligd zijn.