2 Ortho-agogen (M/V) / tijdelijke opdracht/ deeltijds (80%)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Functie

De opdracht van de ortho-agoog is het ontwikkelen, coördineren en opvolgen van de optimale begeleiding van de bewoner/deelnemer, en dit vanuit een staffunctie met functionele bevoegdheid. De ortho-agoog werkt hiervoor nauw samen met een wooncoördinator en een medewerker sociale dienst.

Profiel

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van OC Broeder Ebergiste. 

Dit uit zich zoals elke medewerker van OC Broeder Ebergiste in de 5 kerncompetenties:

1.       Cliëntgericht werken:

 • Streeft voor elke cliënt naar een optimale invulling van de domeinen van kwaliteit van bestaan (Schalock)
 • Biedt ondersteuning aan cliënt met aandacht voor zijn/haar mogelijkheden, wensen en behoeften (werken op maat en tempo van de cliënt), levensverhaal en persoonlijke context. Direct, maar ook indirect via begeleiders.
 • Hanteren van de balans tussen kunnen (verstandelijk) en aankunnen (emotioneel)

2.       Doelgericht samenwerken:

 • Zorgt voor collegialiteit en teamwerking
 • Werkt multidisciplinair samen (door kennis uit te wisselen en op elkaar af te stemmen) en faciliteert / organiseert dit (liaison)
 • Streeft naar verbondenheid (eigen teamwerking kaderen binnen het geheel van de ruimere organisatie)

3.       Professioneel handelen:

 • Handelt volgens de visie, referentiekaders en identiteit van de organisatie (voorbeeldfunctie)
 • Observeert, reflecteert en analyseert
 • Kan conflicten, agressie en probleemgedrag hanteren (en gericht adviseren)
 • Ontwikkelt afdelingsbeleidsplannen (in nauwe samenwerking met de coördinator)

4.       Actief ontwikkelen:

 • Doet op vlak van organisatie suggesties tot verbetering
 • Neemt initiatief voor het volgen van Vorming, Training en Opleiding en geeft zelf VTO
 • Blijft op de hoogte van actuele tendensen, regelgeving en richtlijnen in functie van de organisatie

5.       Adequaat omgaan met veranderingen:

 • Ziet verandering als uitdaging en als proces
 • Denkt en handelt flexibel bij veranderende taken, werkomgeving, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen;
 • Neemt een ruimdenkende houding aan en staat open voor diversiteit (nieuwe waarden en invloeden,  andere inzichten, eigenheden, leeftijdsverschillen, …)
 • Kan in de dagelijkse werking omgaan met stressvolle situaties
 • Durft vaste patronen doorbreken

Voor deze functie beschik je bijkomend over volgende functiecompetenties:

1.       Communicatief vaardig zijn:

 • Verzekert mondelinge overdracht van informatie aan alle betrokkenen (op de daartoe voorziene momenten)
 • Staat in voor schriftelijke rapportage op een gestructureerde en bondige manier

2.       Present zijn

 • Werkt vanuit een liefdevolle grondhouding (respectvol, betrouwbaar, ethisch verantwoord, onvoorwaardelijk,)
 • Verbindt zich tot de organisatie op een loyale, constructieve manier  (bedrijfsidentificatie). Er zijn (aanwezig zijn op de werkvloer, (life)events, …)
 • Straalt een positieve, authentieke en integere houding uit
 • Stimuleert en bewaakt de grondhouding bij medewerkers.
 • 3.       Efficiënt werken
  • Is ondernemend (neemt initiatief) en doortastend  (zelfzeker en besluitvaardig)
  • Werkt evidence based (gefundeerd handelen, weten waarom je iets  doet, volgens goede praktijken)
  • Doordacht en in samenspraak inzetten van middelen (tijd, materiaal, geld, …)
  • 4.       Inclusief en netwerkgericht handelen
  • Responsabiliseert, gaat in dialoog en werkt samen met het netwerk
  • Stelt resultaatsgericht inclusief werken voorop (samenwerken met reguliere en openbare diensten, lokale gemeenschap, …)
  • Stimuleert participatie en gelijkwaardigheid in de maatschappij (bijv. bij begeleid werken, bij ziekenhuisopnames, …)
  • Werkt samen met officiële instanties (bijv. politie, justitie- assistenten, vertrouwenscentrum…) en informeert / sensibiliseert de betrokken partners over de eigenheid van onze doelgroep waar relevant

  5.       Praktische vaardigheden

  • Gebruikt de computer op een vlotte manier
  • Zorgt voor de infrastructuur en gaat zorgzaam om met materiaal en middelen
  • Stimuleert en bewaakt het respecteren van richtlijnen in kader van veiligheid en preventie (bijv. fixeren, herstellingen, infrastructurele aanpassingen, …)

  6.       Vakbekwaamheid

  • Heeft vakkennis over de doelgroep
  • Werkt methodisch (en stimuleert) oa. van diagnostiek naar handelen
  • Ontwikkelt een dienstverleningsplan / persoonlijk dossier en coördineert de uitvoering ervan.
  • Biedt directe psychosociale ondersteuning aan BW/DN’s of indirect door het coachen van de begeleiding in het bieden van psychosociale ondersteuning aan BW/DN’s
  • Schept en faciliteert een agogisch werkklimaat en -omgeving dat resulteert in een passende ondersteuning van de BW/DN met oog voor veiligheid
  • Coacht op agogisch vlak  (o.a. begrijpen van, omgaan met en hanteren van moeilijk verstaanbaar gedrag, lezen van lichaamstaal van BW/DN, samenwerken om te komen tot een sensorisch waardevolle en aangepaste omgeving, het aansturen om gericht te gaan observeren, …)
  • Vervult een samenwerkingsopdracht met onderwijsinstanties (oa. coördinatie en supervisie van stage, participeren in onderwijscommissies, …)

  7.       Leidinggeven en coachen van medewerkers:

  • Je stimuleert de samenwerking
  • Je bewaakt de prestaties van het team en de individuele medewerkers
  • Je legt en onderhoudt contacten vanuit verschillende belangen
  • Je kan de activiteiten en functies structureren, plannen en afstemmen
  • Je staat open voor verandering en vernieuwing
  • Je kan een lange termijn visie ontwikkelen in functie van een continu veranderende omgeving
  • Je houdt vast aan de vooropgestelde doelen met het oog op het bereiken van het resultaat
  • Je stimuleert en motiveert tot persoonlijke ontwikkeling door het geven en ontvangen van feedback

   

  Gewenst diploma: master in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting orthopedagogiek

  (andere richting kan in aanmerking komen mits relevante ervaring met doelgroep).

  Als werknemer engageer je je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s.

Aanbieding

ONS AANBOD 

Een uitdagende, boeiende job met extra kansen op realiseren van vermaatschappelijking

2 tijdelijke contracten, waarvan 1 te starten op 1 maart 2019 (zo mogelijk vroeger) en 1 te starten op 1 april 2019; beide tot ongeveer eind oktober 2019.  Barema volgens sectorafspraken.

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Contact

Leenstraat 31
9890 Vurste

09 389 04 11

Mevr. De Vlieger
0478/29.18.62
ebergiste.sollicitatie@fracarita.org

deel deze job