Directeur (m/v) * De Radar, Ziekenhuisschool Secundair Onderwijs OV 4Type 5 * Tienen/Sint-Truiden

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Functie

Deze functie wordt georganiseerd via een organiek ambt van directeur.
Als directeur vervul je jouw taak in optimaal overleg met de collega-
directies van de psychiatrische ziekenhuizen, het bestuurscomité van de ziekenhuisschool en de adjunct-sectorverantwoordelijke buitengewoon onderwijs dit in opdracht van de Raad van Bestuur.

Je neemt deel aan schooloverstijgende vergaderingen en initiatieven
op het niveau van de inrichtende macht .

Je bent verantwoordelijk voor volgende beleidsbevoegdheden:
 opvoedingsproject, missie en identiteit
 strategische beleidsplanning en visie
 het pedagogisch-didactisch beleid en ICT-beleid
 leerlingenbegeleiding en zorgbreed werken
 zorgbeleid en kansenbevorderingsbeleid
 de schoolorganisatie en het schoolwerkplan
 (integrale) kwaliteitszorg en lerende organisatie
 personeelsbeleid
 financieel beleid en schoolkostenbeleid
 materieel beleid en patrimoniumbeheer
 beleid op vlak van veiligheid, preventie, welzijn en milieu
 administratief beheer
 communicatie, inspraak en samenwerking met de ouders
 overleg en samenwerking met alle ‘interne’ partners
 overleg en samenwerking met alle ‘externe’ partners
 public relations
 nascholing

Profiel

 • voldoende professionele ervaring in onderwijs, en meer in het bijzonder in het buitengewoon onderwijs;
 • leidinggevende ervaring in onderwijs;
 • kennis van onderwijswetgeving, onderwijsadministratie, boekhouding;
 • kennis van/ervaring met de zorgsector.

Taakomschrijving

 • Je staat voor een christelijke levenshouding en een loyale houding ten opzichte van het katholiek onderwijs in het algemeen en de Broeders van Liefde in het bijzonder.
 • Je werkt actief mee aan de realisatie van de missie, de kritische doelen, lokale identiteitsverklaring en het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde (www.broedersvanliefde.be).
 • Je bezit intrinsieke kwaliteiten voor het voeren van een begeesterd en begeesterend leiderschap, met heel veel zorg voor het coachend omgaan met alle participanten aan het schoolgebeuren (directies, leerkrachten en medewerkers, ouders, …) (cf. leiderschapscharter - www.broedersvanliefde.be).
 • Je beschikt over voldoende pedagogische, leidinggevende en relationele vaardigheden om de opdracht uit te voeren.
 • Je basiskwaliteiten zijn samenwerkingsgericht, transparant en consequent.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent correct in de omgang.
 • Je beschikt over adequate ICT-competenties voor het gebruik van de basispakketten informatica (Word, Excel, Outlook,…).
 • Je bent bereid zijn tot nascholing.
 • Je bent flexibel wat betreft je beschikbaarheid zowel binnen als buiten de reguliere lestijden.

Bekwaamheidsbewijzen

Je beschikt over de door de overheid vastgestelde bekwaamheidsbewijzen: minstens een bacheloropleiding en onderwijsbevoegdheid.

Aanbieding

 • leerkansen tot een professionele ontwikkeling;
 • een aantrekkelijke functie met veel afwisseling en een aangename werksfeer;
 • een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team;
 • een voorziening met boeiende en uitdagende perspectieven.

Procedure

Stuur je schriftelijke kandidatuur met cv en motivatie uiterlijk 27 mei 2019 aan de heer Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder, Centrale Diensten Broeders van Liefde, Stropstraat 119 - 9000 Gent of via e- mail aan de secretaris etienne.verschraege@fracarita.org.

Voor meer informatie kan je terecht bij Kris Lemmens, zorgmanager kinderpsychiatrie Asster vzw op het nr. 0486 98 13 63 of Ludo Govaerts, coördinator bestuurscomité ziekenhuisschool op het nr. 0487 52 91 14.

Op 29 mei ’19 word je telefonisch gecontacteerd indien je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek. Deze gesprekken zullen doorgaan op 03 juni, 04 juni en 05 juni ‘19. De weerhouden kandidaten zullen ook uitgenodigd worden voor een assessment door een erkend wervingsbureau op 07/06.

Algemeen

De Radar is een nieuwe Ziekenhuisschool Buitengewoon Onderwijs OV4 Type 5met 2 vestigingsplaatsen op de campus van psychiatrische ziekenhuizen met name Psychiatrische Kliniek Alexianen Tienen en Asster vzw Sint-Truiden, campus Melveren. Beide vestigingsplaatsen werken nauw samen zowel wat betreft filosofie, werkwijze als organisatie. Vermits de leerlingen opgenomen jongeren zijn vanuit de diensten kinder- en jeugdpsychiatrie en aanverwante afdelingen is nauw overleg en samenwerking met deze diensten noodzakelijk.
Op twee vestigingsplaatsen (Tienen en Sint-Truiden) organiseert de school een aangepast onderwijsaanbod in opleidingsvorm 4. De school verstrekt onderwijs op maat voor jongeren met diverse specifieke onderwijsnoden.

Gezien het veranderende klimaat in Onderwijs en Zorg en de bijzondere uitdagingen waarvoor deze opstartende school staat zijn we op zoek naar een directie die vlot kan omgaan met wisselende omstandigheden binnen een veranderende context.

De school valt onder de inrichtende macht vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Meer info rond de schoolwerking vind je op www.deradar.be

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Contact

Kris Lemmens/Ludo Govaerts
0486 98 13 63 / 0487 52 91 14

deel deze job