Woonbegeleider (M/V) in Meidoorn, deeltijds (80%), tijdelijke opdracht - O. C. Broeder Ebergiste

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Functie

In Meidoorn wonen 11 bewoners met een ernstige verstandelijk beperking en bijkomende gedrags- en emotionele stoornis of autisme. Ze worden begeleid door een team van 2 voltijdse en 6 deeltijdse begeleiders.  

In de dagelijkse werking vinden we het bieden van voldoende structuur en nabijheid heel belangrijk, om zo de emotionele basisveiligheid te waarborgen. Gezien de hogere leeftijd van de bewoners nemen verzorgende taken ook  een belangrijke plaats in binnen het takenpakket.

Profiel

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van OC Broeder Ebergiste. 

Dit uit zich, zoals bij elke medewerker van OC Broeder Ebergiste, in de 5 kerncompetenties:

 

1) Cliëntgericht werken

- Is alert voor signalen en zoekt naar de betekenis van gedrag

- Respecteert de bewoner en zijn netwerk

- Hanteert de balans tussen kunnen en aankunnen

2) Doelgericht samenwerken

- Zorgt voor collegialiteit en vindt een fijne teamwerking belangrijk

- Plaatst het persoonlijk belang in perspectief van het groter geheel

- Zet zich actief in en voert de gemaakte afspraken consequent uit

3) Professioneel handelen

- Werkt zelfstandig

- Neemt initiatief binnen en buiten het takenpakket, ook in moeilijke situaties

- Kan in conflicten agressie en probleemgedrag hanteren

4) Actief ontwikkelen

- Staat open voor feedback en doet er iets mee

- Geeft zelf ook feedback

- Stelt het eigen functioneren en de gang van zaken bespreekbaar

5) Adequaat omgaan met veranderingen

- Kan in de dagelijkse werking omgaan met stressvolle situaties

- Kan zich flexibel opstellen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen

Als begeleid(st)er beschik je bijkomend over volgende functiecompetenties:

 

1) Communicatief vaardig zijn

- Luistert actief vanuit een open en geweldloze houding

- Verzekert een goeie overdracht, zowel mondeling als schriftelijk

- Is helder en open in communicatie naar eigen teamleden, coördinatieteam en omringende diensten

2) Present zijn

- Straalt een positieve, authentieke en integere houding uit

- Werkt vanuit een liefdevolle grondhouding vanuit een groot inlevingsvermogen

- Heeft gevoel voor humor

3) Efficiënt werken            

- Neemt initiatief

- Is alert voor signalen

- Tracht problemen op zijn/haar weg op te lossen

4) Inclusief en netwerkgericht handelen     

- Gaat in dialoog met het persoonlijk netwerk van de bewoners ( zie ook bij ‘communicatie’)

- Heeft respect voor de inbreng van het netwerk

5) Praktische vaardigheden

- Heeft oog voor de veiligheid en preventie

- Draagt positief bij tot zowel de administratieve, verzorgende als huishoudelijke taken.

6) Vakbekwaamheid

- Heeft inzicht in en voeling met deze doelgroep

- Ziet het als een uitdaging om met hen te werken

- Heeft kennis van autisme en SEO en kan dit toepassen in het werken met de bewoners

 

Als werknemer engageer je je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s.

Aanbieding

Contract: deeltijds 80% vervanging risicoverlof + moederschapsrust + borstvoedingsverlof 
(ongeveer een jaar); uitbreiding tot 100% mogelijk tot eind 2019, mogelijks langer.

Start: zo vlug mogelijk

Barema: verloning gebeurt volgens sectorafspraken (paritair comité 319)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Contact

Leenstraat 31
9890 Vurste

09 389 04 11

0486/84.65.49
ebergiste.sollicitatie@fracarita.org

deel deze job